Bâlciul nălucilor

Artificii compoziționale. Un prieten ne-a sugerat spargerea ”profeției” în două părți și introducerea unor explicații. Despre ce e vorba?

Sundar Singh vorbește globului omenesc” este o scriitură barocă de largă întindere, care ajunge să plictisească prin firul narativ saturat cu detalii irelevante. Urmare firească, undeva pe parcurs, lectura este abandonată. Cel care a însăilat compoziția putea trasa liniile directoare în câteva fraze, dar nu acesta era scopul.

La mijloc este o tehnică de manipulare. Când dezvolți un material într-o formă premeditat ilizibilă, publicul-țintă îl parcurge fragmentar, dar reține că l-a pătruns în întregime. Și rămâne cu impresia falsă că este familiarizat cu sursa primară. Cu timpul supraviețuiesc doar vagi amintiri, care vor valida codările deceptive, adesea eșantioane de tip slogan, selectate convenabil și ”împinse” de colportorii de ocazie. Această situație a generat și viabilitatea versiunilor concurente: grila de lectură se bazează pe cuvinte-cheie și nu pe integralitatea conținutului.

Dacă rândurile de mai sus au descris (previzionat) corect disciplina dumneavoastră de lectură, reluați Partea I. Partea a II-a urmează ca probă de stoicism:

 

 

Sundar Singh vorbește globului omenesc* (II). Popoarele lumii să nu mai repete aceste greșeli făcute din orbire satanică. Apoi un bun creștin iubește și pe dușmanii lui și se roagă întîi pentru dușmani și la urmă pentru prieteni. Oricum s-ar ascunde vicleșugul în om, adevărul îl descoperă. Fiți buni căci mîna celui Prea Bun v-a zidit, fiți blînzi căci blîndețea veți moșteni, fiți iertători că și vouă vi se vor iarta păcatele, fiți milostivi pentru că cu milostivire să vă îmbrăcați întru veșnicie, fiți îngăduitori cu alții ca și Bunul Dumnezeu să vă îngăduie în Impărăția Sa cea Sfîntă și veșnică. Dacă un om trăiește după cele 10 Porunci prin cele 9 fericiri și se împărtășește cu cele 7 Sfinte Taine este cu adevărat viu pe veșnicie fiindcă Harul lui Dumnezeu lucrează. Omului îi rămîne doară a lua cunoștință de Darurile lui Dumnezeu a le cinsti zi a se folosi de Ele. Increștinarea popoarelor este absolut necesară și botezul Sfînt care se practică în Sfînta Biserică creștină purtătoare de Har Sfînt. Pentru că lucrarea de la sfîrșitul lumii să se poată realiza e nevoie de unificarea Sfintelor Biserici căci este o rușine ca și la sfîrșit să se războiască creștinii între ei pe seama cultului. In Cer există un singur Dumnezeu și toți cei din jur, indiferent din ce credință au aparținut pe pămînt stau în lumina lui Dumnezeu deopotrivă. Pe pămînt fiecare se uită să vadă ce fel de Biserică e, ce cult și ce nație frecventează Biserica! Oare aceasta a fost și este învățătura Domnului nostru Isus Hristos? Oare nu a fost la început o singură Biserică? Oare nu au înțeles oamenii pînă acum care este Voia lui Dumnezeu. Cerul cunoaște tot ce ascund oamenii prin patimi ambițioase omenești care acoperă idealul ce ar trebui realizat prin dragoste adevărată oferită Bunului Dumnezeu. Din duelul dintre catolici și ortodoxi au ieșit sectele fiind speculate de satana toate abaterile și servindu-se de slăbiciunile oamenilor ia întunecat scoțîndu-i de sub Harul Sfînt al Bisericii căci unde este Har Sfînt, acolo și numai acolo este mîntuirea. Dacă în vremurile pașnice, preocuparea oamenilor a fost ura de rasă, de credință, de strat social și de vederi politice, iată că neamul omenesc se găsește în fața situației ca toată ura și toată lupta va porni împotriva Sfintelor Biserici! In această situație toate Sfintele Biserici purtătoare de Har Sfînt se vor uni în fața pericolului care le amenință și vom asista la Unificarea Sfintelor Biserici în Una Sfîntă. Singura și Mîntuitoare Biserica, așa cum este plăcut înaintea Bunului Dumnezeu.

Unificarea va avea și multe răni de tămăduit și multe abateri interioare dar toate vor fi supuse adevărului în scurt timp nu prin forța ci prin convingere liberă în fața războiului crunt ideologic ce va împărți globul în două tabere. Una cu Sfînta Biserică și cealaltă tabără împotriva Sfințeniei fiind condusă de Antichrist. Acestea sînt vremurile prevestite de Sfinții Părinți care au lăsat multe decoperiri și pe care lumea nu le-a crezut, nu le-a primit și ele vin în trăire fără ca să întrebe pe oameni dacă le primesc sau nu! Războiul acesta va dura pînă la căderea focului din Cer, adică pînă la Judecata de Apoi și fericiți vor fi toți acei ce vor rămînea în sfînta credință căci toate înșelăciunile diabolice vor fi întrebuințate. Adepții lui Antichrist vor acapara toate bunurile materiale, vor predomina viața politică, vor fi în conducerea administrativă și se vor bucura de manevrarea monetară și de manevrarea forței publice. Adevărații creștini vor fi în lumina adevărului Sfînt și vor lupta cu post și rugăciuni iar ca pavăză împotriva tuturor uneltelor nimicitoare vor avea Sfîntul Duh care nu-i va lăsa să greșească nici calea și nici să piardă mîntuirea. Această epocă apocaliptică este cea mai crudă dintre toate și lumea va trece printr însa cu mari sacrificii. Pămîntul însetat de secetă cumplită ba absorbi sîngele martirilor, mucenicilor și sfinților ce prin jertfa lor vor sfinți pămîntul. Aci este trăirea citatului: – de va fi la cîmp 2, unul se va lua și unul va rămîne, și de va fi acasă doi așișderea, și de vor fi la masă 2, așișderea, fiindcă va fi mare desbinare între oameni și se va vinde unul pe altul chiar și părinții vor vinde copii și la fel copii vor vinde pe părinți și nici soții între ei nu vor mai avea încredere și se vor vinde unii pe alții crezînd eronat că fac slujba Bunului Dumnezeu.

Toate aceste vremuri sînt scurte și lumea va trece de la o nenorocire la alta, fără ca să aibă timp ca să-și șteargă lacrimile de la ochi. Citiți Apocalipsul și cereți Darul Sfîntului Duh ca să vă lumineze spre a-l înțelege căci fără ghid sfînt nu puteți înțelege nimic. Satana cu ceata lui de demoni cunoaște Sfînta Scriptură pe de rost și prin falsa sfințenie va nimici pe cei ce vor ieși din sînul Sfintei Biserici.

Cu citate și versete din Sfînta Scriptură se vor rătăci oamenii. Satana îi va învăța pe oameni să facă paradă de viață curată și sfîntă, să facă fapte bune, să trăiască în castitate, să copieze toată trăirea ideală pentru ca să trîmbițeze ca în sectele conduse de el este mîntuirea și sfințenia și pe toți îi va numi sfinți pentru că să-i poată înghesui în alineatul Apocaliptic unde spune că sfinții vor străluci întru veșnicie. Pe această cale vă avertizez să nu vă lăsați înșelați cu acest soi de momeli și să țineți calea Sfintei Biserici care singură duce la mîntuire. Pentru ca Sfînta Biserică să fie distrusă, Antichrist va duce lupta împotriva preoților și vor fi în cea mai mare parte corupți lăsîndu-se de preoție și ocupînd mari demnități lumești, remunerați bine. Altă parte vor fi constrînși să părăsească turma iar cei ce vor rămîne în păstorie vor fi uciși mișelește ca să se sperie cu toții și să rămînă Sfintele Biserici pustii. Va fi vremea cînd un slujitor de Altar va fi pentru 1 milion de oameni și aceștia vor fi ascunși și vor săvîrși Sf. Taine în ascuns. Numai Cetatea Sfîntă a Noului Ierusalim pămîntesc va întîmpina aceste crunte încercări prin Mila Darului Dumnezeesc dar în preajma Judecății de Apoi și această Cetate Sfîntă va fi violată, masacrată, jefuită, dar [nebiruită] căci peste trei zile este ridicată la Cercu cîntări de Slavă închinate Bunului Dumnezeu aș cum se cuvine în toate împrejurările. Popoarel lumii de pe fața pămîntului vor invada România spre a vă întreba ce vi s-a descoperit și voi cei din Noul Canaan nu veți avea timp nici să vă hrăniți și nici să dormiți fiindcă urgiile vor împinge lumea peste voi. Dumnezeu însă vă va oblige să le potoliți setea lor de adevăr, propăvăduind Tainele Dumnezeești. In România în scurtă vreme se vor desființa spitalele și închisorile, fiindcă bolnavii vor fi tămăduiți de purtătorii de Har iar oamenii se vor pocăi și toți cei ce vor îndrăsni să vină în țara sfîntă spre a jefui se vor osîndi prin semne cerești de care se vor îngrozi ceilalți. Tot la Cetatea Sfîntă se vor boteza toate popoarele nebotezate de aceea Cetatea va fi în mare bucurie zilnică fiindcă numărul celor veniți la lumină va crește în ciuda tuturor uneltirilor. Românii vor fi ospitalieri iar Darul pămîntului va fi mărit pentru ca toți cei veniți să se poată îndestula cu de toate. Tara va progresa, vecinii o vor respecta și se vor asocia la confederația teritorială și administrativă îngăduită de împrejurări căci prin mijlocirea Cetății Sfinte se pune capăt războiului armat, România fiind pămîntul păcii unde se vor înțelege toate popoarele. Despre acest lucru mărturisesc sfinții din trecut în puține cuvinte dar pline de adevăr cînd spun că O TARA XX [M]ICA DE LA G[UR]ILE D[UNARI]I VA [F]I C[ENTRU]L [ORIENTARI]I SP[IRITU]AL[E] SI CA [E]A VA I[E]SI DIN [CONJUNCTURA RAZBOINICA IN MOD] PROVID[ENTIAL]! Cu adevărat că Tara Romînească se numește – Grădina Maicii Domnului -. Acest lucru se vede prin faptele ce s-au făcut pînă acum dar mai ales neașteptata Dăruire va fi de acum în colo. Pentru aceasta, ochii lumii întregi se vor îndrepta spre locul Binecuvîntării Divine căci unde ocrotește [Ma]ica Domnului, acolo este și ocrotirea Sfintei Treimi, a Puterilor cerești și a tuturor sfinților. Sfîntul Simion Stîlpnicul este Binecuvîntat a conlucra cu toți purtătorii de Har Sfînt care au misiuni Apocaliptice pe pămîntul României. Acest Sfînt în vremea trăirii pe pămînt s-a îngrozit de păcatele oamenilor el fiind luminat de Duhul Sfînt și pentru aceasta nu a mai vrut să calce pe acest pămînt murdărit de păcate. El s-a urcat într-un stîlp de unde se ruga pentru păcatele oamenilor. In Cer cunoscînd planul Milei Dumnezeești referitoare la Sfînta Cetate de redresare spirituală, a cerut să-i fie îngăduit prin Binecuvîntare Dumnezeiască să ia parte la toate lucrările ce se efectuiază în Grădina Maicii Domnului fiindcă în foarte scurtă vreme România va fi o adevărată Grădină Sfîntă împodobită cu multe așezăminte de orientare spirituală de unde se vor împărtăși toate popoarele pămîntului. Poporul indian va fi iubit în România și prin creștinarea lui cu o viață curată se va șterge blestemul dat de Noe lui Ham și anume de a fi de rîs tuturor. Aceasta se va face prin Taina Sfîntului Botez care curățește trecutul blestemat, păcătos și uricios. Eu mă bucur de-abia acum de farmecul Darului Dumnezeesc prin creștinism. Pe această cale vă fac cunoscut că apariția poporului corean în țările Europene are o mare misiune de încreștinare. Aceste elemente tinere vor primi taina Sfîntului Botez și vor fi cei mai buni misionari pentru popoarele Asiei căci prin felul de comportare al poporului româncu el, ei vor păstra dragoste și respect poporului român. Românii va trebui ca în clipele de tulburare să ferească de vătămare pe toți străinii de pe pămîntul lor.

In Romînia se va învăța limba rusă căci este o orînduire cerească. Rușii vor invada [țara] românească însetați de Cuvîntul lui [Dumnezeu] și tălmăcirea ar fi foarte grea de nu s-ar învăța limba rusă atît cît e nevoie. Toți aceia care au jefuit țara românească de diferite bunuri se vor grăbi a o despăgubi nu forțat ci prin dăruire închinată Locașului Sfînt. La construirea Cetății Sfinte iau parte toate popoarele lumii și prin ridicarea acestei cetăți se spală rușinea turnului Babel deoarece de la acest turn oamenii au fost împrăștiați și limbile li s-au amestecat fiindcă vroiau să fugă de mînia lui Dumnezeu. La zidirea Noului Ierusalim se adună popoarele spre a se posterna cu dragoste Bunului Dumnezeu și a se uni într-o singură credință, într-o trăire curată și sfîntă și a se pregăti de o viață veșnică și comună după Voia lui Dumnezeu.

CONSTRUIREA CETATII NOULUI IERUSALIM PAMINTESC

Planul Cetății se dă prin descoperire Dumnezeiască. Nu se lasă omului decît chestiuni de amănunt. Cei însemnați a face această lucrare vor contribui cu bucurie pentru a pune acest Sfînt lăcaș ridicat spre Slava lui Dumnezeu la dispoziția mîntuirii oamenilor. Materia predominantă va fi marmora albă ca un simbol al curățeniei la care se tinde genul lucrării va fi cu totul aparte de toate lucrările existente. Forma Cetății va fi rotundă cu un diametru de 7 km iar în mijloc va fi monumentala Biserică a mîntuirii neamului omenesc ce va fi ridicată pe un postament cu diametru de 1 km iar Sfînta Biserică va fi construită în forma unei coroane Impărătești simbolizînd împărăția Cerurilor cu diametru de 300 m și înălțimea de asemenea de 300 m. terminată cu un minunat turn înconjurat de 12 turnuri mai mici iar ca încheiere turnul din mijloc va purta o coroană de aur ce se va termina cu o Sfîntă Cruce care va avea pe [E]a Răstignirea Domnului nostru Isus Hristos de 30 m înălțime în total în așa fel încît să se poată distinge de la mare distanță atît ziua cît și noaptea. Noapte aproape că nici nu va exista. Podoaba celor 101 grupuri de pedestale precum și decorul variat înzestrat cu toată ingeniozitatea artei decorative împletită cu dragoste curată va face ca lucrarea să fie neegalată. Arhitecții, inginerii, pictorii, sculptorii și toți colaboratorii vor fi invitați la lucrare prin Porunca Dumnezeiască și fericit acel ce va lucra în lucrarea Bunului Dumnezeu. Lucrarea va fi simbolică, Ea arătînd cum trebuia să ducă viața oamenii fără ca să mai aibă Porunca Cerească, dar fiindcă oamenii au umblat după deșertăciuni, au rătăcit de la Darul lui Dumnezeu. Construcția se va face din segmenți aparte pentru ca rezistența Ei să fie asigurată. Mecanizarea interioară va fi după ultima cerință a vremei. Tapetul și decorul din cele mai minunate. Dimensiunile care par exagerate vor fi neîndestulătoare față de mulțimea pelerinilor. Metalul întrebuințat va fi din metalele nobile căci pînă și mînerele ușilor va fi în cel mai rău caz din argint. In interior, fundamentul ce are forma rotundă cu diametrul de 1 km va fi un oraș în miniatură dar nu pentru lumea obișnuită ci pentru slujitorii Altarelor fiind în număr de 501 adică 400 lăudători și 101 slujitori de Altar ajuta[ț]i și asistați de toți ceilalți ce vor primi Binecuvîntarea de a pune piciorul pe locul sfînt. In acest fundament vor fi construite 501 chilii mobile cu resort, care nu vor putea fi violate la un eventual atac de nici un fel de forță căci toate vor face ca viața celor în trup îngeresc să fie fericită de restul lumii. Cei recrutați în acest scop sînt dintre cei 144.000 neintinați care duc viață îngerească pe pămînt și vor fi din toate neamurile precum și din toate straturile sociale însemnați cu [semnu]l taft (semnul. Crucii) cu stele în dreapta [mar]cînd trup curat neviolat de păcat. Imprejurul acestui postament în aranjamente de marmoră albă vor fi expuse relicvele sfinte precum și moaștele sfinților ca justă documentare a adevărului Sfînt ce s-a dăruit spre a întări credința. Cele 101 Altare vor fi create pe națiuni cu specificul artei naționale, dar dirijate de o singură conducere și întreținute de o singură administrație. In acest scop vor fi invitați la colaborare toți acei ce vor fi indicați. Uriașele montări neîntrebuințate încă în construcție vor da mult de gîndit tehnicei moderne căci cu nimic nu vor fi mai mici blocurile din care se va zidi Noul Ierusalim față de blocurile de piatră din care s-a zidit Vechiul Ierusalim. Scheletul etajelor suprapuse de mari dimensiuni va fi opera tehnicienilor americani iar sonoritatea a maiștrilor italieni. Arhitectura va fi o colaborare între popoarele cu mare pregătire printre care se va evidenția seriozitatea engleză cu frumosul dorit de sufletul francezului. Arta mecanizării rezervate poporului german. Arta aplicată este rezervată poporului rus iar poporului român îi revine cea mai frumoasă misiune, iconografia redată de Sf. Evanghelist Luca printr-o minunată Dăruire Harică și vor fi aleși în acest scop 7 persoane care vor reproduce la îndemnul Harului Infățișările reale și Dumnezeești. Prin aceasta neamul omenesc se va mîngîia avînd ocazia să vadă în adevărata înfățișare pe Fiul lui Dumnezeu, pe Maica Domnului și toate Puterile Cerești a tuturor sfinților precum și toate momentele biblice care s-au petrecut fără mărturie din lipsa de artă. Am ținut ca expunerea mea s-o fac în casa Nataliei, care este prima ființă din cele 7 și care poate adeveri expunerea mea prin documentarea lucrării ei. Ea se află în București precum și prietenul meu, cu care m-am împrietenit avînd același fel de lucrare în acelaș grad Haric cu singura deosebire că el m-a cunoscut din lucrarea mea pe cînd eu îi cunosc misiunea ce o are de dus pe pămînt. Eu am fost ajutat de Sfîntul Pavel și Ioan iar el ajutat de duhul Proorocului Ezechil și are ocrotitor pe Ioan Evanghelistul cel mai iubit ucenic al Domnului, asociat cu Antonie cel Mare, Sfînta Paraschiva și Mucenița Filofteia, iar ca ajutor lucrativ de orientare pe Sfîntul Serafim de Sarov și în programare pe Sfîntul Simion Stîlpnicul. Am descoperit aceste lucruri pentru a face cunoscut cîtă atenție se dă acestei lucrări monumentale și mîntuitoare pentru ca opera de mîntuire a neamului omenesc să se realizeze. In interiorul din mijlocul Sfintei Biserici cu participarea etajelor vor fi masați pînă la 1.500.000 de suflete, record neîntîlnit în nici o lucrare pe pămînt, iar cele 101 Altare mai adăpostesc pînă la 500[.000] de suflete.

Aceasta este capacitatea Sfintei Biserici la o medie de 2.000.000 suflete fără aglomerație și în caz de aglomerație 4.000.000 suflete pot asculta sfintele slujbe în mod normal căci platoul din jurul Sfintelor Altare va fi amenajat în acest scop. In interiorul mare 3 Altare impunătoare vor sluji fără întrerupere prin rotație unde vor putea fi auziți și văzuți cei 3 sfinți de la sfîrșitul lumii. Cu această ocazie globul pămîntesc se va mișca pentru a convinge lumea că cele proorocite se adeveresc prin fapte trecîndu-se peste toate așteptările. Lucrarea monumentală se va realiza în cea mai mare parte în țările cu posibilități de utilaj tehnic și industrial iar în România va fi mai mult montajul. Lucrarea va fi acoperită din donația benevolă și dăruirea va prisosi cheltuielilor. Va veni o vreme cînd aurul nu va avea nici o valoare iar cel dăruit în lucrarea Dumnezeiască este bine plasat.

Lucrarea va fi executată în 10 ani fiindcă deși Sfînta Biserică se va termina în 5 ani, va mai dura Cetatea propriu-zisă încă 5 ani. În Cetate va fi adus pămînt fertil de cea mai bună calitate și amenjat pentru existența slujitorilor de Altare să fie îndestulată în toată vremea lor din belșug rod și pomi sădiți pentruca nimic să nu lipsească. Sosele rulante și trotuare mișcătoare vor ușura circulația, iar mecanisme speciale vor deservi publicul în toate împrejurările. Helicoptere și avioane vor fi puse în slujba Cetății și tot ce e nou în tehnica și tot ce ușurează viața va fi dăruit acestei Cetăți simbolice.

Moneda Cetății va fi Cezarul. Cetatea va avea 4 porți monumentale prin care vor trece cele 4 șosele ce împart pămîntul în 4 părți: răsărit, apus, miază-zi și miază-noapte.

Toate șoselele pornesc din Sfînta Biserică a Noului Ierusalim și merg pe toată fața pămîntului. Canalul Marea Neagră – Dunăre va funcționa normal precum și canalul Dunărea-București vor permite ca vapoarele de mare tonaj să treacă pînă la Cetatea minunată acestea fiind lucrări din plan Divin și se vor realiza fulgerător. Agricultura, viticultura, pomicultura, piscicultura și apicultura, vor fi declarate ocupațiuni de onoare căci în țara noului Canaan se va sista sacrificarea vitelor și se va da în consum: pește, lapte și derivatele laptelui, ouă, fructe și numai vin curat prin fierbere fără foc. Apicultura va fi cea mai aleasă ocupație fiindcă Noul Ierusalim va întrebuința ca jertfă numai ceara curată și untdelemn de cea mai fină calitate. Celelalte surogate utilizate pînă acum nu erau placute înaintea Bunului Dumnezeu. Se vor lua măsuri pentruca oamenii vicioși să părăsească țara astfel: vrăjitorii, fumătorii, bețivii, cartoforii, curvarii și hoții precum și toți leneșii, nu cu forța ci de bună voie.

Aceste îndeletniciri satanice vor fi stîrpite. Tot omul din noua țară va trebui să-și cîștige pîinea în mod onorabil, muncind corect în fiecare zi așa cum a muncit Fiul lui Dumnezeu cînd a fost pe pămînt. Vremurile de exploatare și înșelăciune au asfințit precum și predominația. Fiecare om să fie în Binecuvîntarea Bunului Dumnezeu și toate Darurile se vor revărsa peste această țară aleasă pentru redresarea spirituală a globului pămîntesc. Toate căile de comunicație: aeriene, maritime și terestre sînt favorabile în această țară, căci Romînia trăind în pace cu toți vecinii se va reface în scurtă vreme înaintea tuturor Statelor. Insula Ada-Kaleh va fi o frumoasă Mănăstire în ocrotirea Maicii Domnului, Insula Serpilor va fi transformată într-un schit de călugări și prin cîntări de slavă, viața curată vor face o frumoasă primire vapoarelor care vor veni să viziteze țara Sfîntă!

Barasabia va fi realipită României pentru totdeauna căci poporul rus va cinsti țara românească și va renunța la această provincie, prilej de neînțelegeri. Mai apoi toate teritoriile învecinate se vor alipi formînd «federația Statelor pămîntene» lucru la care oamenii trebuia să se gîndească de mult. Evenimentele pe care le-am amintit sînt necesare ca o documentare a adevărului pentru ca voi să credeți că sînt adevărate toate cele cîte vi s-au descoperit. Poporul rus deține o descoperire făcută de Sf. Serafim de Sarov prin care poate confirma autenticitatea expunerii mele iar rezerva unor lucrări ce se vor desfășura între poporul rus și cel românesc vor face ca descoperirea Sfîntului Serafim să fie crezută pe deplin de tot neamul omenesc. Poporul rus va veni în ajutorul lucrării din România cu toată dragostea.

Anul încercării, an de mare jale. Un sfert din omeire va pieri. Pîinea va fi pe alocurea. Panica războiului și zguduirea planetară va face ca lacrimile să spele obrajii care pînă acum au trait în păcate și desfrîu. Oamenii vor fi ocupați cu dărîmăturile amintind numele unor orașe disparute de pe fața pămîntului. Puterile mari se prăbușesc spre bucuria țărilor mici. Păgînii cercetează Sfînta Evanghelie și o nouă  cotitură se produce în viața pămîntenilor. Va fi mare lipsă de lumina și oamenii vor căuta s-o înlocuiască. Țara aceasta nu va duce lipsă de lumină. Multe lucruri vi s-au dat în pilde pentru ca nimeni să nu se mîndrească că știe toate. Popoare, uniți-vă, împăcați-vă, iubiți-vă, iertați-vă, și cheltuiți clipele rămase pentru fericirea veșnică deoarece reîncar[n]are nu există și numai în viața aceasta te poți mîntui. Odată cu zidirea Noului Ierusalim zidește-te și pe tine din dragoste și curățenie, din izvor sfînt, trăit în fapte bune pentru ca în felul acesta să dai prilej ca Sfîntul Spirit să fie peste tine și să fii și tu o cetate sfîntă în inima ta din care să dai afară toate păcatele și patima distrugerii care urmărește nimicirea ta omule. La această zidire spirituală va fi mai mult de lucru. Palatul închinăciunii sublime se oferă lumii.

Oamenii simpli sînt mai spiritualizați căci ei trăiesc mai intens sufletește lăsînd materiei o atenție mult micșorată. Omul cult se ocupă mai mult de materie în dauna sufletului.

Simplitatea viețuirii nu înseamnă sărăcie spirituală ci din contra comoara spirituală. Un cioban de pildă este mai lucid în facultățile spirituale decît un intelectual căci intelectualul are împărțită atenția în mai multe domenii pe cînd ciobanul în simplitatea viețuirii lui deține o superioritate sufletească nebănuită. Enigma sufletului omenesc este mare și foarte greu de pătruns în ea căci în acestă problemă își face apariția Divinitatea și omul nu-și poate studia Creatorul și nici opera Lui decît atît cît i se descoperă. Așa după cum în tehnică oamenii ajung la lucruri înalte prin descoperiri tot așa în problemele spirituale. Ceea ce lumea pretinsa invitată nu înțelege este următorul lucru:

In materie de tehnică și știință materia se lasă studiată prin legi și reguli.

In ceea ce privește sufletul, acesta fiind de proveniență Divină nu se lăsa studiat așa cum se lăsa materia și atunci se recurge la credință care completează neputința științifică. Acest lucru nu a înțeles de toți oamenii culți! Stiința este inferioară credinței care este lucrare Harică, Dăruire Divină care deschide ochii lumii pentruca să vadă că ceea ce nu este posibil la oameni este posibil la Dumnezeu. Toți oamenii din lume nu pot urca la Cer un singur fir de pai, iar Harul Divin [ur]că toată lumea!”.

 

Notă: *pământesc – corectură olografă, n.n.