Bâlciul nălucilor

Sundar Singh vorbește globului omenesc* (I). Să nu vă surprindă acest fel de adresare, fiindcă eu nu sînt mort ci din mila lui Dumnezeu sînt viu întru veşnicie şi posibilitatea de a vorbi oamenilor care se află în viaţă trupească îmi este binecuvântată prin mijlocirea Duhului Sfînt.

Nimenea nu poate să comunice oamenilor vii decît prin cenzura Duhului Sfînt iar tot ce se strecoară prin înşelăciune satanică se face prin ştiinţele oculte. Pentru aceasta este bine a fi precauţi cum vi se vorbeşte, de cine este vorbirea, ce semne de sfințenie vi se dau și în numele cui vorbește cela ce ce vrea să vă vorbească.

Eu vă vorbesc şi am primit binecuvîntarea în numele Tatălui şi al Fiului și al Sfîntulul Duh, Amin! iar cel ce vă mărturiseşte vorbirea mea are ca semn de recunoaştere sfîntă semnul sfintei Cruci ce niciodată nu poate fi utilizat de satana. Cu acest semn se va marca și începutul Judecăţii de Apoi pentru care vreau să vă pregătesc.

Eu ocrotesc țara românească din momentul în care am fost suit la Cer şi am cunoscut prin mijlocirea Duhului Sfînt marea misiune apostolică de redresare spirituală ce se va înfăţişa întregului neam omenesc de pe globul pămîntesc. Sînt obligat să fac această mărturisire în faţa popoarelor lumii întregi creştine și păgîne, fiindcă toate semnele marchează sfîrşitul apropiat. Nu sînt eu primul ocrotitor şi nici ultimul. Locul de cinste [în**] ocrotirea acestei ţări este a Prea [Sfintei Născătoare de] Dumnezeu [, Maica Domnului, apoi Puterile ce-] reşti şi toți Sfinţii din cer. Popoarele din care se compune neamul omenesc vor deschide ochii şi vor privi realitatea orînduită de Bunul Dumnezeu şi se vor supune Voinţei Divine cu toată îndărătnicia de pînă acum. Revelaţii Divine vor acoperi pămîntul pentru ca ceea ce este plăcut înaintea Bunului Dumnezeu, să se desăvîrşească.

Dacă aş fi român de origină, aş putea fi bănuit de părtinire naţională sau dacă aş fi european din ginta latină aş fi judecat omeneşte, însă fiindcă sînt indian pot vorbi cu toată uşurinţa încredințîndu-vă că nu fac altceva decît să vă fac cunoscut Voia lui Dumnezeu!

In anul încercării cînd în fața trăirii voastre, scoarţa pământului va lua foc. Clima va fi schimbată, cutremure simţitoare va nimici majoritatea clădirilor existente, uragane şi taifune terestre și maritime vor nimici îndrăsneala oamenilor bazaţi pe puterea ştiinţei. Ingeniozitatea omenească pusa în slujba răului va face cunoscut lumii cea mai groaznică crimă la adresa omului și pe pămînt vor începe a se cunoaşte boli care se prepară de atîta vreme în eprubete pentru a se nimici existenţa omului. Un sfert din omenire va dispare fulgerător iar a doua încercare după aceasta, din cei rămaşi în viaţă și îngroziţi, se va suprima încă o treime iar cei rămaşi se vor pocăi, de la cel de la sînul mamei şi pînă la cel mai mare tiran ce păşeşte pe scoarţa pămîntului.

Nu socotiţi după calendarul intereselor voastre sfîrşitul lumii pămîntene căci iată sfîrşitul vine peste voi şi nu vreţi să credeţi. Popoarele Asiei se vor creştina ful[geră]tor, precum şi toate triburile sălbatice vor reveni la o civilizaţie creştină datorită [difuzăr]ii Sfintei Evanghelii. In 3 ani şi [jumătate, pen-] tru toate popoarele cu tot felul de grăire de la polul Nord şi pînă la polul Sud. Anglia îşi pierde puterea, Franţa este asimilată popoarelor din jur, treptat puterile dispar şi apare o nouă putere denumită: «Federaţia Statelor Unite pămîntene», cu un preşedinte, cu o singură monedă, o singură unitate de conducere şi o singură armată de pază internă aeropurtată, instrument ce va ține ordinea pe faţa pămîntului.  Rusia devine cea mai credincioasă ţară. Bosforul şi Dardanelele dispar complet de pe faţa globului, o mulţime de insule se nimicesc la cutremure şi scoarţa pămîntului va fi zdruncinată de un complex de urgie asupra oamenilor.

Bisericile creştine purtătoare de Har Sfînt se vor uni într-o singură Biserică drept credincioasă apostolică şi misionară, care va pregăti lumea întreagă pentru Judecata de Apoi.

Antichrist şi lupta se va da fără arme şi se va da pentru nimicirea credinţei adevărate. Toate sectele de pe faţa pămîntului rămîn în afara de Biserica adevărată şi Sfîntă. Ele sînt satelite antichriste. Lupta cea crîncenă va fi condusă de adventişti care vor recurge la toate mijloacele pentru ca să acapareze globul pămîntesc cu forţa. America îşi va primi la vremea cuvenită partea ei de pedeapsă şi nici o forţă armată din lume nu va mai putea să se mîndrească că există. Toate aceste lucruri necrezute de oameni se întîmplă din Voia lui Dumnezeu. Face excepţie de la osînda focului şi măcelul ce se desfăşoară pe faţa pămîntului [ROMANIA] SI LO[CURILE SFINTE DIN PALESTINA]. Netrecuta sub sabie rămîne şi cetatea Vaticanului, dar fără putere de predominare, bolnăvicios dorită ca pînă acum. [Româ]nia îşi [schimbă] n[ume]le. [Se] v[a num]i: «[N]oul [Canaan]» iar [Bucureşti] se va [transforma într-un hotel internaţional avînd de capitală Noua Cetate inelară de 7 km] în diametru denumită «Noul Ierusalim» pămîntesc. Vă mărturisesc tuturor că aceasta este Voia lui Dumnezeu şi nu a oamenilor. Toate popoarele de pe faţa pămîntului au drepturi egale în Noua Cetate a Noului Ierusalim, aşa precum se cere pe bună dreptate să fie înaintea Bunului Dumnezeu, România trece în scurtă vreme în mari frămîntări lăuntrice şi frămîntări externe internaţionale şi din Mila Providenţei iese din conjunctura conflictului războinic, declarîndu-se ţara Sfîntă din porunca Dumnezeiască. Toţi duşmanii țării româneşti vor îngenuchia la hotarele acestei ţări şi vor cere îndurare lui Dumnezeu, căci semn ceresc va fi, fiindcă focul o va înconjura şi va rămîne ca o insulă verde în mijlocul focului nimicitor produs de toată iscusinţa omului pus în slujba răului de care se vor folosi în ultima încleştare, aşa cum oamenii de altfel se aşteaptă.

In urma cataclismului planetar nu rămîn nici învinşi nici învingători. Rămîn 3 categorii: morţi, o grupă de maltrataţi şi o a treia grupă de supravieţuitori speriaţi şi nimeni nu va mai vorbi nici de pierderea nici de cîştigarea războiului care va îngrozi toată faţa pămîntului.

Ciuma, lepra, holera şi toate bolile înspăimîntătoare vor bîntui faţa pămîntului. Fiarele sălbatice îngrozite se vor năpusti asupra oraşelor şi satelor. Se vor produce schimbări în scoarța pământului și toate aceste urgii neașteptate de oameni, se întâmplă fulgerător.

Din scrumul şi cenuşa dezastrului, martorii supravieţuitori vor căuta pe Bunul Dumnezeu pe care L-au neglijat atîtea mii de ani. Si acesta este numai începutul durerilor, căci [urmea]ză toate cîte s-au [prezis] şi lumea [s-a încăpă]ţînat [să nu] cr[eadă. Acum vine vremea trăiri]i celor c[e] s-au vorbit [aproape] 2000 [de ani. Creş]tinii botezaţi în [ultima vreme, trecuţi prin] astfel de încercări grele vor înfăţişa o treime demnă de creştin, curată şi sfîntă.

 România rămîne o grădină a Binecuvîntării Divine şi nu cuib de tîlhari şi cocina de destrăbălare precum și viața de tot felul de desfrîu. Va duce viaţă ideală, trăire în post şi rugăciuni ca primii creștini. Fericită țară și fericit popor și fericiți sînt minoritarii care trăiesc pe acest pămînt, căci se vor bucura cu toţii de Mila lui Dumnezeu, pentru poporul român. Vruta Bunul Dumnezeu să aleagă din toate popoarele, poporul cel mai umilit, crunt încercat de vitregia celor puternici, exploatat, ameninţat, invadat, terorizat, vîndut şi cumpărat, fiind la fiecare război piaţa de tocmeală dintre cei ce se războiau. Amalgamul înfăţişării poporului în care aproape din fiecare neam s-a asimilat acestui popor primitor, înfăţişează o nuanţă plăcută pentru ca să fie pildă de contopire universală într-un singur popor cu o dreaptă şi sfîntă credinţă fiind cel mai indicat popor din lume pentru a oferi ospitalitate materială şi spirituală tuturor popoarelor de pe faţa pămîntului. Sinodul Egumenic al 8-lea se va ţine în România, iar la Sinodul Egumenic al 12-lea toate problemele referitoare la credinţa sînt terminate, apoi fiind o singură turmă şi un singur păstor vine şi sfîrşitul care pecetluieşte pe cei din dreapta şi pe cei din stînga cu Sfînta Binecuvîntare.

Misiunea principală pentru încreştinarea Asiei este destinată poporului rus care va avea un rol important deşi ca putere nu va mai avea nici un amestec. Restul popoarelor ce s-a şi prezis vor fi pedepsite prin poporul chinez – rasa galbenă – în colaborare cu poporul japonez care va fi biciul osîndei Dumnezeiești. L[a] terminarea conflictului [armat] ce va sta în faţă, toate armele vor fi aruncate în toate şanţurile fiindcă un nou gen de război începe – războiul pentru credinţă – care va fi fără arme dar mai periculos de o sută de ori ca cel cu arma.

Puterea papală dispare şi ia naştere o conducere nouă sinodală a cărei reşedinţă va fi întîi la Roma provizoriu şi apoi la Noul Ierusalim pentru totdeauna. Fericiţi sînt de 1000 de ori toţi creştinii ce trăiesc cu încrederea în Dumnezeu, fiindcă acele vremuri vor fi groaznice şi nu le vor putea suporta decît cei mîngîiaţi de Duhul Sfînt.

Cele ce vă expun eu sînt durerea a 2-a, Vaiul 2, căci prin primul aţi trecut fără să vă văitaţi. Scaunul Judecăţii de Apoi va fi văzut de tot neamul omenesc şi va străluci deasupra României. In noua Cetate Sfîntă şi simbolică denumită  – Noul Ierusalim – care va fi opera întregului neam omenesc după plan Dumnezeiesc, va fi cea mai monumentală Biserică din lume denumită Biserica – Noului Ierusalim – pămîntesc, cu toate hramurile într-însa, specificîndu-se Biserica neadormiților şi care va fi compusă din 101 Biserici inelar şi armonic orînduire în care se va sluji mărturisindu-se Sfînta Evanghelie în toate limbile de pe faţa pămîntului. Aceasta gigantică lucrare va avea capodopera tuturor stilurilor de pe faţa pămîntului, ingenios armonizate într-o lucrare atît de măreaţă şi atît de frumoasă încît alta nu a fost şi nici după Ea nu se va mai putea face.

Slujitorii Sfintelor Altare de la [Noul Ieru]salim [sîn]t [în t]rup îngeresc fiind toţi din cei 144 de mii [neprihăniţi] şi [neîntinaţi, rez]e[rva] Milei [Dumnezeieşti pe pămînt, Lăudătorii neador]miţi [în trup îngeresc 400, slujitori de altar în trup îngeres]c 1[01, după numărul copiilor] lui [Adam. Clopote 10]1. [Este unicul loc de pe] de pe faţa pămîntului unde sfinţii îngeri în orice clipă vor putea fi văzuţi cîntînd ca oamenii de pe pămînt. Sfînta Euharistie se va orîndui după descoperire Dumnezeiască şi toţi cei care vor fi împărtăşiţi la aceste Sfinte Altare vor putea cunoaşte că sînt copiii lui Dumnezeu. Fericiţi toți acei care vor pipăi pămîntul României. Toată ţara va fi invadată de pelerini şi toate locurile sfinte din acestă ţară vor fi un prilej de slăvire a lui Dumnezeu!

Notez un lucru important:

Toate relicvele sfinte și toate moaștele sfinților se vor aduna la Noul Ierusalim. Prioritatea la retribuție și a deservirii  o vor avea popoarele în aport cu felul lor de credințe și iată cîteva enumerări demne de a fi crezute fiindcă le veți vedea înfăptuindu-se: poporul rus este primul popor din lume ce se prosternează la Noul Ierusalim cu toată evlavia, urmat de poporul grec, armean, indian, etiopian, evreu ca apoi să dea năvală toate popoarele. Cei din urmă vor fi englezii, precum pe pămînt așa și în cer fiindcă vor ține într-una mîndria încăpățînării să nu plece genunchiul într-o țară străină. Poporul american dispare și se asimilează în marea familie a creștinătății. Ferocitatea poporului german și încăpățînarea poporului turc se schimbă radical.

Turcii se vor încreștina, popoarele germanice se vor îmblînzi, trufia predominării va dispare. Poporul francez va fi aspru sancționat, poporul italian își v[a] pierde întîietatea dorită, popoarele nordice se vor apropia spre centrele de c[u]ltură și lumină și mari [mișcări] se vor înt[îm]pla pe toată suprafața [pămîntului]. Popoarele continent[ului A]fricai și [O]ceanului Pacific se civili[zează fulg]er[ăto]r, se [crești]nează [și devin mai buni ca europenii și asiati]cii. L[upta dintre lumină și întuneric în] această vreme va fi cît se poate de aprigă căci Antichristul cu toate uneltele lui va duce lupta împotriva Sfintei Biserici adevărate. Vor fi masacrați preoții, călugării, vor fi nimiciți bunii creștini, vor fi bande care vor teroriza existența creștinilor. Singurul loc de pe fața pămîntului netulburat de prigoana lui Antichrist va fi Cetatea Sfîntă a Noului Ierusalim în care vor pătrunde numai în ajunul sfîrșitului vieții pămîntene, cînd vor ucide pe cei 2 sfinți Ilie și Enob în piața Noului Ierusalim pămîntesc. Vor veni peste neamul omenesc clipe din ce în ce mai grele. Prima dată se va retrage dulceața pămîntului, se va retrage pîinea, apa, lumina, căldura și cea mai groaznică dintre toate va fi retragerea morții căci toate celelalte vor fi suportabile afară de chinul fără de moarte. Atunci veți auzi cuvintele necrezute pînă acum: – ieșiți morți să intrăm cei vii căci nu mai putem suporta.- Toate fiarele sălbatice se vor îndestula din cărnurile oamenilor care nu vor putea muri. Toate aceste urgii vin ca plată pentru păcatele oamenilor și dacă mai rămîne cineva și dintre aceștia și nu vrea să se îndrepte către mîntuire, vine focul și nimicește tot pentru ca toată spurcăciunea de pe fața pămîntului să fie arsă. Niciodată n-au putut crede oamenii ca jalea poate fi universală și că chinurile pot fi văzute și pe pămînt și dacă toate descoperirile sfinților părinți li s-au părut oamenilor de știință basme irealizabile, prin venirea acestei plăgi vor crede și cei ce s-au încăpățînat să nu creadă pînă acum.

La începutul durerilor care va sta în față apar prorocii mincinoși în număr mare, susținuți de interese politice, menajați și tolerați cu legi născîndu-se lucrarea [satanică]. Acum începe botezul [pămîntului cu sînge de] martiri și fericiți toți acei ce vor muri cu cuvîntul adevărului sfînt căci baia jertfei de sînge este cămașa curățeniei pe veșnicie prin care se spală și cei ce sînt jertfe, precum și cei pentru care s-au jertfit.

România fiind țară sfîntă va avea o constituție deosebită de toate popoarele de pe fața pămîntului cu toată îngăduința legilor umanitare cu scop filantropic însă canalizat în viața curată și sfîntă după Voia Bunului Dumnezeu. Astfel se va stîrpi cu desăvîrșire din România consumul tutunului, beția de orice fel, vrăjitoria, spiritismul, ghicitul, descîntecul și toate otrăvurile satanice mascate pentru înșelarea lumii.

Vor fi legi pentru sancționarea tuturor celor care înjură de cele sfinte și bîrfesc sfințenia și va fi unica țară de pe lume unde repausul Duminical și al sărbătorilor va fi desăvîrșit.

Demn de admirat și de urmat, pildă trăirii după Porunca Dumnezeiască ce va fi în această Binecuvîntată țară cînd la ora 12 noaptea vor suna toate clopotele tuturor Bisericilor slăvind pe Bunul Dumnezeu, așa cum nu există nicăieri pe fața pămîntului. Slujba de la Biserica Noului Ierusalim va fi fără întrerupere pînă cînd focul va mistui tot ce este materie, trecînd lăudătorii din viața trupească la viața spirituală prin foc fără să ardă!

Misiunea acestei minunate Instituții de redresare spirituală este imperios cerută pentru ca întreg neamul omenesc să se poată mîntui.

Prin mijlocirea Harului Sfînt din sînul Sfintei Biserici, se vor face toate eforturile pentru ca toți cei ce sînt în chinurile iadului să fie scoși, iar cei ce sînt în viață să se pocăiască. Acest Institut dăruit din Mila Dumnezeiască face toate pregătirile mîntuitoare în așa fel încît în momentul căderii focului, deslegarea întregului neam omenesc să fie efectuată, toate popoarele botezate, copiii avortați scoși la lumină, oamenii căzuți în blesteme și osînde de grea încercare să fie eliberași, toată orînduirea creștinească administrată sufletelor pentru veșnicie și aceste toate măsuri primite pentru insistența sfintelor rugăciuni mijlocite de către Maica Domnului.

Puterile Cerești și toți Sfinții din Ceruri care prin lumina Duhului Sfînt au fost sfătuiți ce trebuiesă facă pentru ajutorarea și mîntuirea neamului omenesc de pretutindenea și din toată vremea, viu sau mort. Toți Sfinții din Cer pogoară pe pămînt nu în fire trupească ci în simbol lucrativ Haric în Darul Sfîntului Duh așa cum este și normal să fie. Cei 3 Sfinți de la sfîrșitul lumii în momentul de față sînt pe pămînt și așteaptă clipa Binecuvîntării.

Propovăduirea lor va fi după a 3-a încercare. Doi din ei vor fi uciși iar al treilea Ioan Evanghelistul, nu moare ci rămîne viu în fire trupească pînă în fața Judecății de Apoi cînd se urcă îmbrăcat în odăjdii cu Sfînta Evanghelie, cu Sfînta Cruce în mînă în fața Judecății de Apoi și își schimbă viețuirea vremelnică în cea veșnică.

Cei 2 sfinți uciși, după 3 zile învie și atunci cade focul din Cer și mistuie tot ce este voi și în viață pe pămînt. Popoarele lumii întregi să ia notă că țara românească este sub ocrotirea directă a Maicii Domnului și că misiunea ei este acum bine cunoscută prin această înfățișare și că toți aceia care nutresc vreun gînd ascuns poporului și țării se pun în conflict cu Divinitatea și toți aceia care au adus grave abateri și au orînduit nelegiuiri acestei țări își vor lua răsplata faptelor, nu de la oameni ci de la Bunul Dumnezeu. Pentru că lumea să înțeleagă că cele expuse sînt un adevăr, cîteva semne au făcut să se poată constata adevărul descris și misiunea importantă a acestui petec de pămînt prin trîmbițele apocaliptice ce trîmbițează lumii descoperirile Dumnezeiești ce nicăeri pe fața pămîntului nu au fost. Dumnezeu revarsă Mila Sa peste această țară înapoiată, neînsemnată care nu a avut niciodată cuvînt hotărîtor în viața publică nici civilizația dezvoltată.

Așa precum a ales Mîntuitorul pe iubiții Săi apostoli din Galileia, cea mai înapoiată provincie din acea vreme însă cu cea mai dîrză credință care strălucește și astăzi, pe același considerent a ales și țara românească și poporul român să fie Altar de viață pilduitoare. Poporul român va fi un popor de jertfă mîntuitoare pus în slujba mîntuirii tuturor.

Toți purtătorii de Har care au invadat țara românească sînt pietrele strălucitoare purtătoare de Har Sfînt care conlucrează armonic în minunata lucrare de mîntuire după plan Dumnezeesc. Toți purtătorii de Duh Sfînt de pe fața pămîntului vor mărturisi tot ceea ce v-am spus eu, fiecare în măsura posibilităților și a Darului cu care s-a făcut cunoscut descoperirea. Cu bucurie cerească vă fac cunoscut că majoritatea purtătorilor de Har cu misiune apocaliptică de mare importanță sînt în România, căci iată martori sînteți căci la voi în Romînia propăvăduiesc și pruncii de la 2 ani Tainele ascunse ale Bunului Dumnezeu și lucrarea apocaliptică prevăzută de proorocul Ioil Cap. II, 28, 29, 30 și 31 face cunoscut lumii întregi că acestea toate trebuiau să se întîmple iar țara și poporul nu sînt prevăzute cu numele ci numai cu simbolul: un popor nou și o țară nouă. Popoarele lumii întregi vor primi toate instrucțiunile necesare mîntuirii prin mijlocirea Duhului Sfînt prin toate vasele pregătite cu toată atenția.

Odată cu încercările dureroase ce se vor revărsa peste viețuitoarele pămîntului se vor face și cele mai mari minuni pentru ca credința cea sfîntă să se cunoască și să fie îmbrățișată. Toate filosofiile omenești vor asfinți în momentele grele și toată știința se va rușina cînd legile firești ale naturii vor fi zguduitor schimbate în văzul tuturor.

Eu vă vorbesc și voi le veți trăi ca să nu ziceți că s-au întîmplat dintr-o eroare cosmică sau să mai adăugați vreo ipostază din cele amînate bolnăvicios din slăbiciunea omenească. Popoarele lumii pămîntene au pe buze cuvîntul – pace – dar în inimă au toți dorințe criminale de a zdrobi pe adversar. Oare cu o astfel de inimă se poate coborî pacea pe pămînt? Si fiindcă în inimă doriți război, va veni groaznicul război în urma căruia toate popoarele lumii se vor lecui de război pentru totdeauna, Nu vă închipuiți voi cei de pe pămînt cîtă grijă vă poartă Cerul și cei ce-L populează că de n-ar fi fost Mila Dumnezeiască la mijloc, de mult s-ar fi desființat planeta voastră. Prezența sfinților pe pămînt este o realitate cări prin mijlocirea rugăciunilor lor se mai echilibrează bruma de credință și mai deschide cerul să curgă mană cerească spre hrana oamenilor și a viețuitoarelor. Cînd se spune că sfinții sînt pe pămînt nu este vorba de reîncarnare ci de o formă justă admisă și Binecuvîntată și anume este atribuirea în Dar a Harului Dumnezeesc cu scop lucrativ în genul în care s-a mai manifestat în viața sfinților care au mai fost pe pămînt.

Așa eu, am fost dăruit cu Dar apostolic în genul Sfîntului Apostol Pavel. E clar, lucrarea este în genul lucrării Sfîntului Apostol Pavel și nicidecum sufletul Sfîntului Pavel nu este în mine. De aceea lucrarea mea pe pămînt este plăcut primită de toate popoarele precum și cele ce vi le mărturisesc în prezenta înfățișare vor fi primite căci orînduirea este Harică. Eu nu mă laud ci vă mărturisesc fiindcă cei din Cer sîntem intrați în păstrarea Duhului Sfînt și nu mai putem păcătui. Acest adevăr îl mărturisesc și sfinții îngeri care de asemenea nu pot păcătui pe cînd satana este în blestem de a nu putea face bine, culegînd-și osînda din faptele rele ce le face el și osînda faptelor rele făcute de oameni din îndemnul lui. Nici oamenii însă nu sînt scutiți de osîndă dar o primesc și ei și demonii care i-au îndemnat la păcate. Toți decedații din neamul omenesc doresc cu toată tăria a vedea pe Bunul Dumnezeu căci duhurile cunosc adevărul despre Puterea lui Dumnezeu. Se cunosc cuvintele Sfintei Evanghelii – dacă ar învia cineva din morți și ar mărturisi lumea ar crede și s-ar mîntui.

Oare este nevoie să știe oamenii mai mult decît li s-a descoperit? Nu. Vă mărturisesc că Sfînta Biserică creștină este desăvîrșită în orînduirea Ei Dumnezeiască si are toate comorile Sfințeniei prin care se pot Indrumnezeii oamenii. Cuvîntul – Indumnezeit – nu este în afară de adevăr ci necesar cunoașterii tuturor oamenilor căci de nu va fi cineva născut din apă și din Duh Sfînt nu va vedea Impărăția Cerurilor iar toți purtătorii de Sfînt Spirit sînt Indumnezeiți sau cum obișnuiesc oamenii să spună – purtători de Har – purtători de Dumnezeu – pe pămînt vremelnic iar în Cer veșnic căci nimenea nu poate sta în apropierea Bunului Dumnezeu dacă nu este îmbrăcat în haina luminii Dumnezeiești. Marea favoare oferită oamenilor de a se face fiii Lui Dumnezeu prin înfiere, avînd toate posibilitățile oferite de Domnul nostru Isus Hristos, Mesia, prin care ne suim la Cer, prin care ne împodobim cu gradul de rudenie cerească și Dumnezeiască prin a cărui botez orice om se juruiește cu trup și suflet lui Dumnezeu pe veșnicie ieșind din blestemul strămoșesc s-a făcut cunoscut oamenilor. Apoi prin Jertfa Sfîntă a Răstignirii toate păcatele lumii se răscumpără iar prin Inviere se demonstrează Cerului și pămîntului că neamul omenesc fiind scăpat de moarte este înviat prin Invierea Fiului lui Dumnezeu.

Toate le-a orînduit Bunul Dumnezeu pentru ca oamenii să se mîntuiască dacă bineînțeles oamenii se păcăesc și caută să se împace cu Bunul Dumnezeu.

Impăcarea cu Bunul Dumnezeu e atunci cînd omul caută a face binele, a dori binele și a lupta pentru realizarea lui. Pentru că binele să fie realizat, oamenii nu au decît să îndeplinească cele 10 Porunci primite de proorocul Moisi de la Dumnezeu. De aceea e bine ca omenirea să iubească pe poporul evreu ca un respect și recunoștință pentru că prin jertfa multor devotați ai cre credinței celei sfinte din neamul lui Israel, neamul omenesc se împărtășește de tezaurul Dumnezeesc. Apoi Fiul lui Dumnezeu, Mesia, se naște tot din mijlocul poporului evreu. Se cuvine ca acest popor să fie iubit și stimat și ajutat în toate împrejurările pentru că noțiunea de creștin să nu mai fie pentru el o spaimă așa cum  fost pînă acum cînd din îndemn satanic creștinii făceau haz batjocorind pe poporul evreu aducîndu-i învinuiri lipsite de temei sănătos.

Acei ce au găsit de cuviință să strecoare ura în sufletul creștinilor pentru Patimile Domnului nostru Isus Hristos au făcut și fac cea mai odioasă crimă, fiindcă nu poporul evreu este de vină pentru Răstignirea lui Mesia ci pur și simplu PACATELE TUTUROR OAMENILOR DE LA INCEPUTUL OMENIRII SI PINA LA JUDECATA DE APOI!”.

 

Note: *pământesc – corectură olografă, n.n.; **Între paranteze pătrate, textul dactilografiat șters a fost completat olograf.